Privacyverklaring Monique pirée

(versie 01 oktober 2021)


1. Inleiding


In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. Ik kan deze gegevens van jou hebben ontvangen, bijvoorbeeld via mijn website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens in het kader van mijn dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld jouw financieel adviseur). Met deze privacyverklaring informeer ik jou over hoe ik met deze persoonsgegevens omgaan.


Ik ben:


Monique Pirée gevestigd te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54673291.


2. Te verwerken persoonsgegevens


Welke persoonsgegevens ik verwerk hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:


  • NAW-gegevens;

  • geboortedatum en –plaats of leeftijd;

  • geslacht;

  • contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;

  • kopie identiteitsbewijs (alleen indien nodig!);


3. Doelen van en grondslagen voor de verwerking


In een aantal gevallen verwerk ik de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doe ik dat om uitvoering te kunnen geven aan mijn dienstverlening.

Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan ik er van uit (mag) gaan dat die ook in jouw belang zijn, zoals:


  • Communicatie en informatievoorziening;

  • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;

  • facturering


Het kan gebeuren dat ik contact met jou opneem om feedback te vragen over diensten die door mij zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. Indien je dit niet op prijs stelt, dan lees je hieronder wat jouw rechten hierin zijn.


In voorkomende gevallen kan het zijn dat ik persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen wil verwerken en dat ik jou daar expliciet toestemming voor zal vragen. Indien ik persoonsgegevens die ik mag verwerken op basis van jouw toestemming voor andere of meer doelen wil verwerken, zal ik jou daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.


Tot slot kan ik jouw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van mijzelf en die van mijn gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.


4. Verstrekking aan derden


In het kader van mijn dienstverlening kan ik gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die ik niet in huis heb. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub verwerkers zijn. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, is bijvoorbeeld mijn systeembeheerder of adviseurs wiens advies ik betreffende jouw opdracht inwin. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zal ik met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zal ik alleen derden inschakelen van wie ik kan en mag uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden jouw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.


Uiteraard kan het ook zo zijn dat ik jouw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Overigens wijs ik jou er graag op dat wanneer je mij een openbaar bericht via social media toezendt, anderen kennis kunnen nemen van dit bericht. Stuur gevoelige informatie daarom zoveel mogelijk op een andere wijze toe.


5. Verwerking binnen de EER


Ik zal de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als je hierover met mij andere schriftelijke afspraken overeenkomt of indien in het betreffende land het door de AVG gewaarborgde beveiligingsniveau voor persoonsgegevens niet wordt ondermijnd en er voldoende belang bestaat bij een verwerking buiten de Europese Economische Ruimte.


6. Beveiliging


Ik heb voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van mij kan worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.


Ik verplicht eventuele medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder draag ik er zorg voor dat eventuele medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien je hier prijs op stelt, licht ik jou graag verder in over hoe ik de bescherming van de persoonsgegevens heb vormgegeven.


7. Bewaartermijnen


Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren, taxatierapporten 20 jaren), omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit mijn beroepsvereniging.


8. Uw rechten


Je hebt recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van jou heb (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heb je het recht de door jouw verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien je dit wenst.


9. Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vraag ik jou hierover met mij contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.


10. Incidenten met persoonsgegevens


Als er sprake is van een inbreuk (een zogenaamd datalek) met betrekking tot jouw persoonsgegevens dan stel ik jou, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte, indien er een grote kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Ik streef ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat ik dit datalek heb ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers ben geïnformeerd. Ik zal een datalek zo nodig melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


11. Wijzigingen


Ongetwijfeld zal mijn privacy beleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en deze is steeds te vinden op mijn website en kan op verzoek worden toegezonden.


12. Tot slot


Ik hoop jou met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van mijn privacy beleid. Mocht er echter nadere vragen zijn over hoe ik omga met persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen met Monique Pirée monique.piree@gmail.com 06-81718902.

Contactformulier

Klik hier om het contactformulier te openen

KVK: 54673291

BTW: NL001942437B62

Privacyverklaring